Make your own free website on Tripod.com
ถาม: โอเวอร์คล็อกคืออะไร?
ตอบ: การโอเวอร์คล็อกหมายถึงการกำหนดให้อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ (ซี พี ยู การ์ดแสดงผล ฯลฯ) ทำงานที่สัญญาณนาฬิกา ที่เร็วกว่า ที่ผู้ผลิตกำหนดไว้
ถาม: โปรเซสเซอร์ทํางานได้เร็วกว่าที่กําหนดไว้ได้ อย่างไร?
ตอบ: อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ นั้นปกติ ผู้ผลิตจะปั๊มความเร็วโดยยังคงเหลือ พื้นที่หายใจเอาไว้ ให้ซีพียูด้วย เผื่อไว้ สําหรับการลดประสิทธิภาพลง หลั งการใ ช้เป็นเวลานาน หรือการใช้งานในสภาวะเต็มขีด ฯลฯในบางครั้งบริษัท ผู้ผลิตสามารถพัฒนาปรับปรุงสายการผลิตได้ดี จนกระทั่งผลิตภัณฑ์ที่แย่ที่สุดยังสามารถทํางานได้เร็วกว่า ความเร็วตํ่าสุดที่บริษัทขาย หากบริษัทขายซีพียู ที่ความเร็วสูงตาม ที่ซีพียูทําได้จริง ๆ ก็อาจทําให้เกิดการขาดแคลน ซีพียู ความเร็วตํ่า และมีปริมาณ สินค้าของซีพียูความเร็วสูงมากล้นตลาด ส่งผลให้ราคาของซีพียู ความเร็วสูงลดตํ่าลงเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ผู้ผลิตจึงต้องขาย ซีพียู ระดับความเร็วปานกลางหรือแม้ แต่ซีพียู ความเร็วสูง โดยปั๊มตราเป็นซีพียูความเร็วตํ่าทั้งนี้โดยปกติ แล้ว ชิ้นส่วนจะสามารถทำงานได้เร็วกว่า ที่บอกเอาไว้บนตัวกล่องกันทั้งนั้น
ถาม: เราสามารถ Overclock Athlon ได้หรือไม่?
ตอบ มีความเป็นไปได้ จากข้อมูลที่ปรากฎบ่งชี้ว่ากระบวนการผลิตของ AMD มีผลงานที่ดีมาก คุณภาพของซีพียูที่ผลิตได้ก็พัฒนาขึ้น ดังนั้น Athlon จึงเป็นโปรเซสเซอร์ที่มีความสามารถในการ Overclock ได้ดีมากรุ่นหนึ่ง
จากข้อมูลที่มีการเผยแพร่ใน Usenet มีการเปิดเผยว่า Athlon ที่ผลิตในสัปดาห์ที่ 42 ปรากฎว่า AMD นำ Athlon 650 มาขายเป็น Athlon 500 เพราะแก่นของซีพียูถูกปั๊มความเร็วที่ 650 MHz และแคชที่ติตตั้งอยู่ก็เป็นรุ่นความเร็ว 3.3ns หรือ 3.1ns ซึ่งสามารถทำงานที่ 650 MHz ได้
ซึ่งจากที่เห็นดูเหมือนว่า AMD สามารถผลิต Athlon ได้ดีมาก จน Athlon ที่แย่ที่สุดจากโรงงาน AMD สามารถรันได้ที่ 650 MHz ได้สบาย
ถาม: เราจะโอเวอร์คล็อกซีพียู Athlon ได้อย่างไร?
ตอบ: เราสามารถโอเวอร์คล็อก Athlon ได้ด้วการปรับค่า Front Side Bus หรือปรับค่าตัวคูณสัญญาณของ ซีพียู ข้อมูลเพิ่มเติมติดตามได้ในช่วงต่อไปของข้อมูลนี้
ถาม: การโอเวอร์คล็อกเกี่ยวข้องกับ FSB และตัวคูณสัญญาณอย่างไร? ตอบ: อุปกรณ์หลายอย่างในคอมพิวเตอร์ยุคนี้ทํางานที่ความเร็วที่ต่างกันออกไป ในส่วนของ Athlon นั้นระบบบัสในส่วนที่ติดต่อ กับแรมจะทํ างานที่ 100 MHz โดยตัวโปรเซสเซอร์เองก็จะมีการกํ าหนดตัวคูณสัญญาณเอาไว้ ตัวอย่างเช่น Athlon 500 MHz จะถูกกําหนดตัวคูณสัญญาณเอาไว้ที่ 5X ซึ่งเมื่อนํา 5 มาคูณกับ 100 MHz ก็จะได้ความเ ร็ว 500 MHz ซึ่งหมาย ถึงตัวโปรเซสเซอร์จะทํางานที่สัญญาณนาฬิกาที่เร็วเป็น 5 เท่า ของความเร็วที่ตัวมันเองติดต่อกับส่วน อื่นของระบบ และเนื่องจากความเร็วของโปรเซสเซอร์ มีพื้นฐานอยู่ ที่ความเร็วบัสของระบบ การเพิ่มความเร็วบัส จึงเป็นการเพิ่มความเร็วของโปรเซสเซอร์ด้วย เช่น เมื่อเพิ่มความเร็วบัสเป็น 105 MHz ก็จะทำให้ Athlon 500 MHz ทํางานที่ 525 MHz เพราะเป็นการนําตัวคูณสัญญาณที่ 5.0 มาคูณกับ 105 MHz นั่ นเอง