หมายเหตุ ถ้าส่ง Email มาแล้วผมไม่ได้ตอบกลับ ช่วยกรุณาส่ง mail มาใหม่ด้วยครับ ผมเพราะเท่าที่อ่านเมล์ดูเห็นบางฉบับมาบอกส่งมาแล้วครั้งหนึง แต่เท่าที่ผมตรวจเมล์ดูผมยังไม่ได้รับเมล์ฉบับนั้นเลย
สำหรับผู้ใช้บริการเมล์ ของ Thaimail ผมอาจตอบกลับล่าช้าหรือไม่ได้รับเมล์ได้ เพราะเท่าที่ตอบเมล์จะเกิดความล่าช้าเป็นส่วนใหญ่บางทีถึง 12 ชั่วโมงโดยมีการแจ้งบอกโดย Hotmail { postmaster@mail.hotmail.com "Delivery Status Notification (Delay)" } Delivery to the following recipients has been delayed. xxxx@thaimail.com


บอร์ด PROPIC2 Microchip PIC programmer (PICxxxxx,24Cxx I2C) ISP.
It Can't Burn 16C5x
07/04/01
บอร์ดโปรแกรม EPROM,EEPROM,FLASH,PIC,AVR,MCS-51,MCS-48
27Cxx, 28Cxx 28Fxx, 29Fxx, AT29Cxxx, 24Cxx, 93Cxx, PIC16xxx, DS12xx
AT89Cxx,AT89Cx051,AT25xxx,AT90Sxxx,EPROM16bit,29Fx00,28Fx00,
SRAM,D8748,D8749,P8048,P8049
,8042, 8742, 82802AB/AC, SST49LF002/004/008,AT89S51,AT89S52
15/08/2003
บอร์ดโปรแกรม GAL16V8,18V10,20V8,22V10,20xx10,6001,6002,26CV12
30/08/00
บอร์ดโปรแกรม JDM2001 PIC16x84,12C50x,EEprom 24Cxx
31/07/01
เครื่องวัดความถี่ 0-50MHz (PIC16F84 display on LCD)
07/06/00
บอร์ดโปรแกรม IC MCS-51 89S8252/89S53, EEPROM 24Cxx,24Cxxx,DS1621 ,93Cxx,25xxx,SDE2506 Microchip PIC16F84,PIC16C84 AVR AT90Sxxxx, ATmega,ATtiny
11/04/00
บอร์ดโปรแกรม IC Atmel MCS-51 และ AVR version 1.2
บอร์ด Athlon OverClock Card version 2.0
In-Circuit Debugger PIC16F87x ICD
31/7/01

Download program
โปรแกรมที่ใช้อ่านไฟล์ PDF สามารถ download ได้ที่


link WebRing
 • AVR
 • PIC
 • MCS-51
 • 68HCxx
 • Zilog
 • Basic Stamp SX

  MIRROR site
  http://www.geocities.com/mpu51/
  http://se-ed.net/mpu51  FastCounter by bCentral
  10/02/2000