บอร์ดโปรแกรม PIC16F84,12C50x และ EEPROM 24Cxx


โปรแกรมที่ใช้อ่านไฟล์ PDF สามารถ download ได้ที่

วงจรจาก http://www.jdm.homepage.dk/newpic.htm เป็นวงจรที่ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงจากภายนอก

วันที่ 13/04/43
ตัว PCB มีการแก้ใขเล็กน้อย ให้สามารถใช้ โปรแกรม PonyPong และ pip02 โปรแกรมไอซี EEPROM 24C02-24C16
และ 2432-24512 ได้

รูปขยายด้านลงอุปกรณ์ และ ลาย PCB ขนาดของบอร์ด 3 cm x 4.5 cm
ตัววงจร ต่อกับ RS232 25PIN
ตัววงจร ต่อกับ RS232 9PIN (เขียนใหม่)
การลงอุปกรณ์ และ ลายวงจร PCB
PCB ด้านวางอุปกรณ์ (Top Overlay)
PCB ด้านลายวงจร (Bottom layer)
รายการอุปกรณ์
จากรูปจริงกับไฟล์ PDF จะต่างกัน ที่การวาง Transistor บอร์ดต้นแบบใช้ 2SC945 (G) (2SC945 ที่ขายกันทั่วไปจะเรียงขา ECB) ซึ่งจะเรียงขา EBC แต่ BC547 เรียงขา CBE จึงวางอุปกรณ์หันคนละด้านกัน

JDM84 สามารถโปรแกรมไอซีได้ดังนี้ PIC12C5XX, 12C67X, 24CXX, 16C55X, 16C61, 16C62X, 16C71, 16C71X, 16C8X, 16F8X and ISO-CARD's with ASF. และสามารถโปรแกรมเบอร์อื่นได้อีกโดยอาศัย adapter. ( connect 10 pin)
รูปการใส่ไอซี PIC16x84
รูปการใส่ไอซี 12C5xx
รูปการใส่ไอซี 24Cxx

โปรแกรมที่ได้ทดลองใช้มี 3 โปรแกรม
 • PIP02 (version 1.26)
 • PIC24C ver1.3 (DOS)
 • PonyProg ver 1.17a (Win95 up)

 • ในการใช้งานโปรแกรม PIP02 จะต้องรันโปรแกรม dirver ที่ทำการติดต่อกับ COM1,COM2 ก่อน (เป็นโปรแกรมที่รันบนดอส)
  โดยเขียนดังนี้
  JDM84 COMn
  pip02
  JDM84 remove
  จากการลองใช้ที่เครื่อง ต้อง restart MS-DOS mode ถึงจะทำงานได้ เพราะ ตัว JDM84 หา COM ไม่เจอ แต่จาก website บอก ว่าสามารถ ในที่ DOS section ของ windows ได้
  ส่วนอีกโปรแกรม PonyProg version 1.17a เป็นโปรแกรมที่รันบน windows 95 ขึ้น แต่ต้องการเซ็ตค่าใหม่นิดหน่อย
  การเซ็ตโปรแกรม PonyProg ให้ใช้งานกับ JDM84 (16x84)
  การเซ็ตโปรแกรม PonyProg ให้ใช้งานกับ JDM84 (24Cxx)
  Program PonyProg สามารถ Download ได้ที่ http://www.cs.unibo.it/~lanconel/ppwin95.html
    PonyProg V1.17a http://www.lancos.com
  PIP02 Ver.1.26 ( JDM84)  
  PIC24C V1.3 Setup  
  PPIC (PIC16F87x,PIC16F84) (75KB) DOS  
    ic-prog V1.04 http://www.ic-prog.com or http://www.ic-prog.net  avr_mpu@hotmail.com